Zasady członkostwa

Deklaracja członkowska

Zgodnie ze statutem PTNP członkiem zwyczajnym może stać się osoba fizyczna, pracująca w dziedzinie związanej z merytoryczną działalnością Towarzystwa. Podstawowym celem PTNP jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym w zakresie oraz wpływ na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Oddziału po złożeniu pisemnej deklaracji.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; aktywnego udziału w realizacji jego celów statutowych; przestrzegania norm etyki zawodowej; regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.