Składki

Składki członkowskie należy wpłacać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego na wskazany poniżej numer rachunku bankowego. Po dokonaniu opłaty, należy o tym fakcie poinformować skarbnika oddziału, dołączając kserokopię dowodu wpłaty.

Obecnie obowiązują następujące składki:

  • profesorowie zwyczajni  i dr hab.– 75 zł;
  • dla adiunktów, wykładowców i asystentów– 50 zł;
  • dla młodych politologów i doktorantów – 25 zł.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Zarząd Główny PTNP: ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-927 Warszawa
Nr konta bankowego PTNP Bank PKO BP Oddział XV Warszawa: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

Na przelewie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko „składka członkowska za rok (podać rok bieżący)” Oddział w Szczecinie